Fri fragt ved køb over 499,- / Flot gave når du køber for mere end 1.000,-

Lejebetingelser

Seneste opdaterede og gyldige leje- og leveringsbetingelser ses kun på www.lejdinmaskine.dk

1.Lejeperiode

Lejemålet påbegyndes ved det udlejedes udlevering, eller fra det lejede efter rekvireret levering stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører, når det lejede indgår på Lejdinmaskines lager, eller når det lejede afmeldes til afhentning. Modtages det lejede efter klokken 7.00, beregnes afleveringsdagen som lejedag. Det lejede skal afmeldes senest kl. 16.00 ellers regnes den efterfølgende dag som lejedag, da vi ikke har mulighed for at udleje materiellet denne dag. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte
periode, men er altid velkommen til at lave en forespørgsel.

Ved afbestilling indtil 5 arbejdsdage før lejestart betales 50% af lejen – ved senere afbestilling betales den fulde leje.

2. Vederlag og betalingsbetingelser

Som vederlag for brugsretten til det lejede betaler brugeren en fast daglig leje som foran anført. Hvor andet ikke er aftalt er lejen pr. dag. Lejen beregnes fra leveringstidspunktet. Ved udlejning af varmekanoner, kondens tørrere og stillads beregnes den ugentlige leje til 7 dage, øvrige materiel 5 dage for erhverv - 7 dage for private. Lejdinmaskine er berettiget til den for lejemålet gældende leje, uanset om det lejede ikke benyttes i hele perioden.

3. Levering og forbrug

Den anførte daglige leje er excl. levering og afhentning, som beregnes efter gældende takster. Lejeren afholder udover lejen alle udgifter til el tilslutning og tilslutning til vand, tillige med brændstof og smøremidler.

Leveringstiden er under forbehold af force majeure, strejker; brand eller lignende samt transportuheld. Brugeren underrettes ved forhold af den nævnte art, men har intet erstatningskrav, uanset forsinkelsens årsag. Hvis forhold hos brugeren medfører forsinkelse uden forudgående underretning til Lejdinmaskine betragtes leveringsdagen, som foran anført, som denne kontrakts ikrafttrædelsesdato, og Lejdinmaskine er berettiget til at beregne sig leje fra denne dato.

Forestår udlejer transporten af det lejede, skal en repræsentant for lejer være til stede på lejeadressen ved udlejers ankomst, således at anvisning af det lejedes placering kan finde sted, og instruktion i brug kan gives til lejers repræsentant af fremmødte udlejer.

Lejer skal efter endt brug sørge for at maskinen er opryddet og rengjort, tanket/opladet samt sikre uhindret adgang til materiellet. Hindres adgang til materiellet, uanset årsag, beregnes leje indtil dette igen er tilgængeligt.

Ved afmelding af det lejede til udlejeres afhentning, hæfter lejer for det lejede indtil afhentning, med mindre andet er skriftligt aftalt ved afmeldingen.

4. Aflevering og afbestilling

Sker kun ved direkte henvendelse til Lejdinmaskine. Specificeret returseddel bedes medfølge ved returnering. Hvis den ikke medfølger, er Lejdinmaskines optælling alene gældende. Returneret materiel, bilagt lejerens returseddel, er godkendt af Lejdinmaskine, såfremt vi ikke inden 8 arbejdsdage efter modtagelsen skriftligt gør indsigelse overfor lejer. Ved materiellets aflevering foretages et eftersyn på vort værksted og evt. rengøring og reparation, der ikke skyldes normalt brug, debiteres ekstra ud over den normale lejepris, og evt. manglende dele vil blive debiteret samtidigt. Reparationsdage betragtes som lejedage.

5. Forhold under lejeperioden

Lejeren er pligtig til ved tilbagelevering at aflevere det lejede i samme stand, som dette er modtaget bortset fra normal slidtage. Lejeren er ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede i lejeperioden. Lejdinmaskine påtager sig ikke risikoen for eventuelle driftstab og lignende, uanset om sådanne tab måtte kunne henføres til det lejede. Udlejer påtager sig intet ansvar for eventuel forsinkelse af et stykke arbejde eller udgifter og tab af enhver art, herunder arbejdsløn eller lignende ydelse til betjeningsmandskabet i den periode lejemålet varer. Dette gælder uanset om lejers tab skyldes mangler ved det lejede eller forsinket levering heraf. Forsinket levering berettiger ikke lejer til at annullere ordren, opkræve dagbøder, foretage fradrag i betaling eller tilbageholde forfaldne beløb.

6. Risiko og ansvar

Det lejede er forsikret mod brand og tyveri. For skade på person eller ting, der er en følge af mangler eller fejl ved leverede produkter og/eller ydelser, hæfter Lejdinmaskine i det omfang, ansvaret kan pålægges dem. Lejdinmaskine påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, avancetab eller lignende indirekte tab. Brugeren er tillige ansvarlig for forskriftsmæssig og lovmæssig anvendelse af det lejede og forpligtet til at give de fornødne anmeldelser til Arbejdstilsynet og andre myndigheder. Jævnfør i øvrigt nedenstående forsikringsbetingelser.

7. Servicebetingelser

Lejdinmaskine afholder fornødne udgifter til almindelige vedligeholdelseseftersyn, som foretages af firmaets montør dog erholder lejeren reparationsudgifter på det lejede, som må udføres som følge af misbrug eller anden selvforskyldt skade, tillige med omkostninger på det lejede, som kan henføres til fejl i strømtilførsel, tilslutning, materialevalg og lignende. Der ydes ikke service ved nedbrud, hvis ikke der på forhånd er truffet aftale om leje i aftentimer eller weekender.

I tilfælde, hvor service nødvendigvis må finde sted udenfor normal arbejdstid, debiteres arbejdstiden til normal overtidsbetaling efter gældende takst for sådan service. I tilfælde, hvor maskinen nødvendigvis skal på værksted som følge af ovennævnte forhold, betaler lejeren disse transportomkostninger til Lejdinmaskines kostpris. Reparationer på vort materiel må kun udføres af Lejdinmaskines værksted, eller en af os anvist reparatør.

8. Generelt

Brugeren må ikke uden Lejdinmaskines samtykke fjerne det lejede fra den i lejekontrakten anførte adresse/leveringsadresse og ikke installere eller anbringe det lejede på en sådan måde, at dette kan henføres til tilbehør til fast ejendom og dermed omfattet at panterettigheder i denne. Fremleje, fremlån eller anden overdragelse til tredje part uden udlejers skriftlige accept er ikke tilladt.

9. Værneting

Alle tvister behandles efter dansk ret ved retten i Hillerød.

10. Fortrolighedserklæring

Alle informationer og data, herunder fortrolige oplysninger og persondata af enhver art, som Lejdinmaskine i forbindelse med en handel og løbende levering af ydelser får kendskab til, behandles med tidsubegrænset fortrolighed og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for datasikkerhed og persondatasikkerhed. Lejdinmaskine indestår for at samtlige medarbejdere er underlagt en tidsubegrænset tavshedserklæring.

Uddrag af betingelser for forsikrings dækning Selvrisiko 5% af maskinens nypris dog min. 20.000 kr.

Dækning:
Brand og tyveri på udlejningsmateriel udlejet i Danmark. Lejer er selv forpligtiget til at tegne motoransvar for selvkørende maskiner. Dette aftaler lejer med lejers
forsikringsselskab.

Standard for at opnå forsikringsdækning skal ethvert tyveri straks anmeldes til politiet og Lejdinmaskine. Lejer har ansvaret for, at politirapporten kommer i udlejers hænder. Øvrige skader på det lejede skal ligeledes meddeles udlejer indenfor 24 timer. Lejer er forpligtiget til at udfylde skadesanmeldelse herunder at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuel modpart, samt årsagen til skaden. Sker dette ikke rettidigt debiteres lejer de fulde omkostninger i forbindelse med skaden. Ved brand kontakt Lejdinmaskine. Lejer skal sørge for at maskiner/materiel er forsvarligt aflåst, mindre maskiner til værdi 0 - 75.000 kr. skal være låst forsvarligt inde. Undlades dette hæfter lejer for det fulde erstatningsbeløb.

Undtagelser
1. Skade der skyldes fortsæt eller grov uagtsomhed udvist af lejer eller skade der forvoldes under indflydelse af beruselse og lignende.
2. Maskiner anbragt på søfartøjer, skibe, pontoner eller lignende.
3. Simpelt tyveri at bærbart værktøj eller tilbehør.
4. Driftstab, bøder eller andet direkte tab ved direkte og/eller indirekte skader (strejker, naturforstyrrelser m.m.).
5. Dækker ikke udgifter til opgravning eller anden foranstaltning til optagning af den beskadigede genstand af jorden.
6. Dækker ikke totalskade, der består i at den forsikrede genstand må efterlades i/og under jorden, uanset årsagen.
7. Transportskader, hvad enten det lejede transporteres på lejers køretøj eller trailer udlejet af Lejdinmaskine.
8. Bjærgning og transport af materiel er ikke risiko dækket.

Forbehold:
Ret til ændringer forbeholdes uden varsel.

Forsikringspræmie:
Forsikringspræmie og miljøbidrag er indeholdt i lejeprisen.
Montør besøg / udlevering uden for åbningstid minimum. dkr. 2.400,- excl. moms

Fantastiske produkter og personlig kundeservice

Læs selv kundernes anmeldelser af Lantz Copenhagen

Mette

Anbefaler Lantzcph

Bedste lys masker og serums, jeg har prøvet 🦋

De skønneste produkter Med en fantastisk dame bag ...altid hjælp hvis du er i tvivl ,som aldrig oversælger 🦋 Mine mørke rande under øjnene er blevet ikke blot meget bedre.. men så fine at jeg nu ikke længere bruger concealer ... takket være lysmasken og…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Mathilde

Anbefaler Lantzcph

De bedste produkter jeg har prøvet!

Jeg elsker alle produkterne jeg har fra fra Lantz copenhagen! Havde rigtig mange problemer med både tør og uren hud inden jeg skiftede hen til Lantz Copenhagen men har ikke haft noget siden. udover det bruger jeg også både mascaraen og læbeprodukterne hver dag som…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

lene

Anbefaler Lantzcph

God dialog

God dialog Hurtigt levering Skønne produkter ⭐⭐⭐⭐⭐ Jeg har prøvet flere forskellige produkter, masker som jeg virkelig mærkes gode, lysterapi ses en god forskel på huden. Pleje produkter som er skønne. Elsker at bruge maske før sengetid og mærke huden fantastisk dagen efter Mange ⭐⭐⭐⭐⭐…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Christina

Anbefaler Lantzcph

Mine bedste anbefalinger

Mine bedste anbefalinger. Jeg har handlet hos Lantz Copenhagen flere gange (magnetiske vipper, makeup og hudplejeprodukter). Jeg har indtryk af en seriøs virksomhed som gør sig umage med at udvikle gode produkter.

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Anna Fink

Anbefaler Lantzcph

Fuld tilfredshed med produkter og service

Jeg er blevet afhængig af produkter fra Lantz Copenhagen! 🧖🏻‍♀️💆🏻‍♀️🧴 Jeg bruger dag- og natcreme, øjengel, øjenserum og lyspen. Især øjenserummen vil jeg fremhæve, da jeg altid har haft kroniske render under øjnene og hverken livsstilsændring eller filler har kunne hjælpe. De er ikke væk,…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Jeanette Nielsen

Anbefaler Lantzcph

produkterne har taget år af mit udsendende

Jeg er blæst væk over kvaliteten af produkterne, og fatter slet ikke at priserne kan være så lave. Kundeservice er tydeligt en æressag, information omkring produkterne og brugen af dem kommer med ud ved hver ordre. De står hele tiden på spring til at hjælpe,…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Sus Jordhøj

Anbefaler Lantzcph

Hurtigt levering bedste service hvis…

Hurtigt levering bedste service hvis noget skal rettes ....god sommer Vh sus

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Emilie Tjørnelund

Anbefaler Lantzcph

Super lækre produkter!!

Jeg har haft fornøjelsen af at prøve Camillas skønne produkter. Specielt hendes YOU bokse er geniale og til vanvittige priser sammenlignet med den værdi du får! Mine yndlingsprodukter er Pro Mascara Længde og Pro Eye Serum. Lantz Copenhagen har min største anbefaling! 😍

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Christina Jarkass

Anbefaler Lantzcph

Fantastiske og lækre produkter

Jeg har nu i nogle år brugt produkterne fra Lantz Copenhagen. Jeg er VILD med dem. Bruger dagligt Vitamin C Ansigts Serum - syntes at den giver en lækker glød. Dag og Nat cremen er noget af det bedste jeg har brugt - giver både…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Jonny Jørgensen

Anbefaler Lantzcph

Christina Hansen

Anbefaler Lantzcph

Jeg er virkelig glad for de magnetiske…

Jeg er virkelig glad for de magnetiske vipper. Mine bedste anbefalinger.

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

camilla christoffersen

Anbefaler Lantzcph

5 stjerner herfra

Bøvlede lidt med en lysmaske der var defekt - skrev en mail til Camilla en sen aften og forventede absolut ikke svar så hurtigt, men 5 minutter efter var der svar og at jeg gerne måtte sende masken retur. Dagen efter pakken var modtaget fik…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Michelle Arnhof Schrøder

Anbefaler Lantzcph

Det bedte jeg har gjort for mig selv, længe!

Jeg har de sidste måneder brugt produkterne fra Lantz Copenhagen præcist efter Camillas anvisninger og jeg er blæst omkuld af resultatet. Jeg har været hårdt ramt af stress og hormon ubalance så min hud var ramt af acne ligende tilstand og intet hjalp mig, har…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Catja Bordoy

Anbefaler Lantzcph

Super service, hurtig levering og lækre produkter uanset hvilken hudtype du er.

Super service, hurtig tilbagemelding ved spørgsmål samt hurtig levering. God og guidet vejledning som er tilpasset tin din hud, såfremt du har brug for dette. Jeg har været så glad, for alle mine produkter fra Lantz, særligt hamp serien til sensitiv hud. Derudover har de…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Ravi Holst

Anbefaler Lantzcph

Kæmpe anbefaling - loyal kunde!

Jeg har flere gange haft gode købsoplevelser hos Lantz og har endda også kunne glæde nogle af mine venner med produkter fra Lantz CPH som de har fået i gave. Jeg har været - og er faktisk stadig - stor fan og meget begejstret for…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Karina & Flemming

Anbefaler Lantzcph

Let, tilgængelig & budgetvenlig

Lysmasken er let at bruge, og god til normal eller let udfordret hud. Lys pen, med serum er god til sart, sensitive øjne. Desværre ikke en udpræget mærkbar bedring for mig, i forhold til rosecea. Rigtig god vejledning fra C Lantz

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Bob Gqm

Anbefaler Lantzcph

Har nu haft lys masken en uge og kan…

Har nu haft lys masken en uge og kan allerede se Effekten lys terapien har på min hud og hvordan den tager imod hudpleje 👌 meget positivt og deres Sheetmasker er virkelig valuta for pengene jeg har prøvet mange brands men her er virkelig godt…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Lise Dræby Madsen

Anbefaler Lantzcph

Dejligt med en hudplejeserie som både…

Dejligt med en hudplejeserie som både virker og er til at betale. Jeg er vild med både serum og cremerne. Super god vejledning om produkterne og så var leveringen meget hurtig. Jeg går meget op i at der ikke er parfume i min hudpleje og…

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Amalie Pedersen

Anbefaler Lantzcph

Varmeste anbefaling her fra

Lækre produkter, som lever op til det “lovede” ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Hurtig levering og service i top 👍🏼

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Sus Jordhøj

Anbefaler Lantzcph

Fuld tilfreds med den service lantz gir…

Fuld tilfreds med den service lantz gir mig,venlig og hjælpsom hvis man har nogle spørgsmål så blir det taget op hurtigt så kæmpe stor TAK for den dejlige service plus lækre produkter Mvh sus

Læs hele anmeldelsen på TrustPilot.

Giv en anmedelse på Trustpilot

Tryk på linket og giv Lantz Copenhagen en anmeldelse

Skriv en anmeldelse

Følg med på Instagram

@LANTZ_COPENHAGEN